Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

18. Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện:
– Ngày 14 – 7 – 1789, quần chúng nhân dân tấn công và chiếm pháo đài – nhà ngục Ba-xti.
– Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, ngày 10 – 8 – 1792, nhân dân Pa-ri cùng quân tình nguyện các địa phương lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiêh.
– Nước Pháp bị ngoại xâm và nội phản đe dọa, đời sông nhân dân khôn khổ, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, ổn định cuộc sống của nhân dân. Trước tình hình đó ngày 2 – 6 – 1793, nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, ủng hộ phái Gia-cô-banh lên cầm quyền.
– Quần chúng nhân dân hưởng ứng lệnh tổng động viên của phái Gia-cô-banh. Nhờ tổ chức tốt, tinh thần chiến đấu cao quân đội cách mạng đã chiến thắng thù trong giặc ngoài.