Theo em điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi?

Theo em điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi?

2. Điều xảy ra trong ngành dệt nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi:
– Thừa sợi
– Yêu cầu là phải cải tiến máy dệt.