Soạn bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng – ngữ văn 9

Soạn bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng – ngữ văn 9

Ghi nhớ: Tính cập nhật về nội dung là tiêu chuẩn hàng đầu của văn . bản nhật dụng. Điều đó đòi hỏi lúc học văn bản nhật dụng, nhất thui phải luôn liên hệ với thực tiễn cuộc sống.
– Hình thừc của văn bản nhật dụng rất đa dạng. Cẩn căn cứ vào dặc đùm của hình thức, trước hết là hình thức văn bản cụ ththể loại và phương thức biểu đạt để phân tích tác phẩm.