Soạn bài Ôn tập và kiểm tra tiếng Việt (Tiếp theo) – Ngữ văn 8

Soạn bài Ôn tập và kiểm tra tiếng Việt (Tiếp theo) – ngữ văn 8

Bài tập tham khảo

1./ Xác định kiểu câu

a) Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không? (Nguyên Hồng)

* Câu nghi vấn

b) Sao lại không vào?

* Câu nghi vấn

c) Các em đừng khóc

* Câu cầu khiến

d) Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

* Câu cảm thán

e) Làng tôi vốn làm nghề chài lưới. Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông.

* Câu trần thuật

2./ Xác định kiểu hành động nói (Không xét câu trong ngoặc vuông)

  • [Than ôi!] thời oanh liệt nay còn đâu? (Thế Lữ)

Câu bộc lộ cảm xúc.

  • [Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế!] chứ cháu có dám bỏ bè tiền sưu của nhà nước đâu? (Ngô Tất Tố)

Câu phủ định

  • Các em phải cố gắng thuộc bài trước khi đến lớp thì thầy cô mới vui lòng.

Khuyên

  • Nếu em không vâng lời chị sẽ mách mẹ đấy!

Đe dọa

  • [Ông tưởng mày chết đêm qua], còn sống đấy à? (Ngô Tất TỐ)

Câu nghi vấn

3./ Viết lại câu (b, d, đ) dưới hình thức khác:

  • [Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế.] chứ cháu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước đâu?
  • [Ông tưởng mày .chết đêm qua,] mày đấy à?