Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt

KHỞI NGỮ VÀ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

1 a) “Điều này” là khởi ngữ.

B) “Dường như” là thành phần tình thái.

C) “Những người con gái… nhìn ta như vậy” là thành phần phụ chú.

D) “Thưa ông” là thành phần gọi đáp.

“Vất vả quá!” là thành phần cảm thán.

Bảng tổng kết về khởi ngư và các thành phần biệt lập

Khởi ngữ Thành phần biệt lập
Tình thái Cảm thán Gọi-đáp Phụ chú
Điều này Dường như Vất vả quá Thưa ông Những người con gái… nhìn ta như vậy
  1. Học sinh tự viết đoạn văn giới thiệu truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu có dùng khởi ngữ và thành phần tình thái.

LIÊN KẾT CÂU VÀ ĐOẠN VÃN

1) Ớ (a): Nhưng, Nhưng rồi, Và thuộc biện pháp nối.

Ớ (b): cô bé – Cô bé thuộc biện pháp lập lại; Cô bé – nó thuộc biện pháp thế.

ơ (c):   “bây giờ cao sang rồi thì để ỷ đâu đến bọn chúng tôi nữa!” — thế

thuộc biện pháp thế.

2. Báng tổng kết về các biện pháp liên kết

Biện pháp liên kết

Ngữ

liệu

Lặp từ ngữ Đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng Thế Nối
Đoạn

a

  Mưa – mưa đá – tiếng lanh canh – gió   Nhưng, nhưng rồi, và
Đoạn b Cô bé   Cô bé – nó  
Đoạn

c

  Bất bình — khinh bỉ — cười kháy – Pháp – Nã phá luân – Mĩ – Hoa Thịnh Đốn Bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa – thế  
  1. Học sinh tự phân tích sự liên kết câu trong đoạn văn mình đã viết, (bài tập 2 phần 1).

NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ NGHĨA HÀM Ý

  1. Trong câu in đậm ở cuối truyện, người ăn mày muôn nói (bằng hàm ý) với người nhà giàu rằng “địa ngục là chỗ của các ông (người nhà giàu)”.
  1. a) Từ câu in đậm, có thể hiểu:
  • Đội bóng huyện chai không hay.
  • Tôi không muốn có ý kiến về việc này.

Người hói cố ý vi phạm phương châm cách thức (nói mơ hồ).

B) Huệ muốn nói rằng “Còn Nam và Tuấn, mình vẫn chưa báo”. Huệ cố ý nói thiếu (vi phạm phương châm về lượng) có lẽ.để nhẹ đi phần chưa, hoàn thành trách nhiệm của mình.