Soạn bài Ôn tập phần làm văn lớp 8

Soạn bài Ôn tập phần làm văn lớp 8

1./ Văn bản phải có tính thống nhất thì người đọc, người nghe mới hiểu được vấn đề trình bày trong văn bản.

Văn bản thống nhất thể hiện ở: đối tượng xác định, phải có tính mạch lạc, tất cả các yếu tố của văn bản đều tập trung thể hiện ý đồ, ý kiến, cảm xúc của tác giả.

2./ Tóm tắt tác phẩm tự sự để người đọc người nghe nắm được nội dung chính của tác phẩm.

Tóm tắt tác phẩm tự sự phải phản ánh trung thành nội dung tác’ phẩm. Cần đọc kỹ để hiểu đúng chủ đề tác phẩm, xác định nội dung chính cần tóm tắt, sắp xếp các nội dung chính theo một thứ tự hợp lý.

3./ Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm có tác dụng làm cho việc kể chuyện sinh động và sâu sắc hơn.

4./ Văn bản thuyết minh có tính chất tri thức, khách quan, thực dụng, là loại văn bản có khả năng cung cấp tri thức xác thực, hữu ích cho con người.

5./ Văn bản thuyết minh cần trình bày rõ ràng, hấp dẫn. Ngôn ngữ phải chính xác, cô đọng, chặt chẽ và sinh động.

6./ Để bài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dễ hiểu, sáng sủa, người ta phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như: nêu định nghĩa, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, đối chiếu, phân tích, phân loại…

7./ Luận điểm trong bài văn nghị luận là: ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định hay phủ định được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu, nhất quán.

Ví dụ: Luận điểm: Tiếng Việt rất phong phú.

  • Luận điểm phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục.

8./ Văn bản nghị luận thường có các yếu tố tự sự và miêu tả. Hai yếu tố này giúp cho việc trình bày luận điểm, luận cứ trong bài văn được rõ ràng, cụ thể, sinh động và do đó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn.

9./ Văn bản tường trình

Là loại văn bản trình bày để cấp trên hoặc một tổ chức nào đó hiểu đúng bản chất sự việc.

  • Văn bản thông báo:

Là loại văn bản để truyền dạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp. trên xuống cấp dưới.

  • Văn bản tường trình dùng để trình bày vấn đề và được viết trang trọng, trung thực.
  • Văn bản thông báo dùng để truyền đạt vấn đề và được trình bày trang trọng, rõ ràng, sáng sủa.