Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu

Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu

BÀI TẬP THAM KHẢO

1./ Đối chiếu hai câu sau và trả lời câu hỏi:

  • Thẻ của nó,người ta giữ. Hình của nó,người ta đã chụp rồi. (Nam Cao, Lão Hạc)
  • Người ta giữ thẻ của nó. Ngừời ta đã chụp hình của nó.

* Đối chiếu hai câu a và b; trong hai câu, “thẻ của nó” và “hình của nó” trong dâu nào là cái được nói đến là đề tài của câu nói?

Theo em hiểu câu (a) hay (b) thu được sự chú ý nhiều hơn?

  • Câu (a) “Thẻ của nó” và “hình của nó” được nêu thành đề tài của câu nói. Cách nói của câu (à) thu hút được sự chú ý hơn.

2./ Đề tài trong câu in đậm sau đây là cái gì? Chỉ ra từ ngữ đó.

[…] Việc đến tai em bé con nhà thợ cày. Em liền bảo cha:

  • Chả mấy khi dược lộc vua ban, cha cứ thưa với làng giết thịt hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một trận cho sướng miệng. Còn một trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tôn cho cha con ta trẩy kỉnh lo liệu việc đó. (Em bé thông minh)

Ở câu in đậm trên, Một con trâu và một thúng gạo là đề tài.

3./ Đọc bài thơ sau đây và trả lời câu hỏi: »

Trong tù không rượu củng không hoa,

Cảnh đẹp đèm nay, khó hững hờ;

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

(Hồ Chí Minh, Ngắm trăng)

  • Về mặt nghĩa, dòng thứ hai trong bốn dòng thơ trên có thể viết lại như sau:

Khó hững hờ với cảnh đẹp đêm nay.

Vậy “cảnh đẹp đêm nay” dùng như trong câu thơ trên có thể là chủ ngữ của câu đó không?

  • “Cảnh đẹp đêm nay” nếu dùng như câu thơ trên không thể là chủ ỉ ngữ của câu. s ■’

Việc đặt “Cảnh đẹp đêm nay” trước “khó hững hờ” trong câu thơ , trên có tác dụng gì về mặt diễn đạt ý? Giá trị diễn đạt đó có còn không.

Trong câu nếu viết lại như nêu ở điểm (a)

  • Việc đặt “Cảnh đẹp đêm nay” trước “khó hững hờ” trong câu thơ trên giúp diễn đạt cách nhìn nhận sự việc nói trong câu, nêu lên tình trạng chủ động. Giá trị diễn đạt đó sẽ mất đi nếu thay đổi như ở điểm (a).

Dấu phẩy đặt sau các từ “Cảnh đẹp đêm nay” có tác dụng gì?

  • Dấu phẩy đặt như vậy có ý nghĩa phụ thêm cho cảnh đẹp. Điều đó nhằm nêu cái được nói đến (cảnh đạp đêm nay) như một đề tài thu hút sự chú ý của người đọc, người nghe, i