Soạn bài Dùng cụm Chủ – Vị để mở rộng câu

Soạn bài Dùng cụm Chủ – Vị để mở rộng câu – ngữ văn lớp 7

I./ THÊ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

1) Tìm các cụm danh từ trong câu.

  • Những tình cảm ta không có
  • Những tình cảm ta sẵn có

2) Phân tích

  • Cả hai cụm này có danh từ trung tâm là tình cảm.
  • Định ngữ chỉ lượng đứng trước trung tâm là những.
  • Định ngữ đứng sau trung tâm là các chủ – vị.

Ta IỊ không có Ta 11 sãn có

II./ CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Bằng cách đặt các câu hỏi ta sẽ thấy các cụm chủ – vị đóng vai trò trong câu.

a) Điều gì khiến cho nhân vật “Tôi” vui mừng và vững tâm.

-» Chị Ba đến (vai trò chủ ngữ trong câu)

b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta thế nào?

—> Tinh thần rất hăng hái (vai trò vị ngữ)

c) Chúng ta có thể nói gì?

—> Trời sinh ra lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen (vai trò bổ ngữ).

d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thực sự được xác định và bảo đảm từ ngày nào?

-» (Từ ngày) Cách mạng tháng Tám thành công (vai trò định ngữ).

III./ LUYỆN TẬP

Những cụm chủ – vị trong các câu như sau:

a) chỉ riêng những người chuyền môn mới định được.

-» Cụm chủ – vị làm định ngữ.

b) khuôn mặt đầy đặn

—> Cụm chủ – vị làm vị ngữ.

c) các cô gái Võng đổ gánh —» Làm định ngữ.

* hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

Ở đây là kết cấu vị ngữ – chủ ngữ, một biến thể của chủ – vị. Có thể hiểu: “Từng lá cốm hiện ra (…) bụi nào”

-» Cụm chủ – vị này làm bổ ngữ cho câu.

d) một bàn tay đập vào vai

-» Cụm chủ – vị làm chủ ngữ.