Soạn bài 33 34 Tổng kết phần văn lớp 8

Soạn bài 33 34 Tổng kết phần văn lớp 8

Lập bảng thống kê các văn bản văn học nước ngoài đã học ở lởp.

Số

thứ tự

Tên

văn bản

Tên tác giả Tên nước Thế kỷ Thể loại
1 Cô bé bán diêm H.C.An-

dec-xen

Đan Mạch XVIII Truyện

ngắn

2 Đánh nhau với cối xay gió Xéc-van-

tex

Tây Ban Nha XV-XVI Tiểu

thuyết

3 Chiếc lá cuối cùng ơ Hen-ri Mỹ XVIII – XIX Truyện

ngắn

4 Hai cây phong T.Ai-ma-

Tốp

Liên Xô XIX Truyện

ngắn

■ 5 Đi bộ ngao du G.G Ru-xô Pháp XVII  –

XVIII