Quan sát lược đồ (hình 19 trang 23, SGK), lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập

Quan sát lược đồ (hình 19 trang 23, SGK lịch sử lớp 8), lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập

  1. Bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La- tinh theo thứ tự niên đại thành lập:
Thời gian Quô’c gia tư sản
1804 HA-I-TI
1809 Ê-CU-A-ĐO
1810 ÁC-HEN-TI-NA
1811 VÊ -NÊ -XU-Ê -LA
1811 PA-RA-GOAY
1818 CHI-LÊ
1819 CÔ-LÔM-BI-A
1821 MÊ-HI-CÔ
1821 GQA-TÊ-MA-LA
1821 EN XAN-VA-ĐO
1821 HÔN-ĐU-RÁT
1821 PÊ-RƯ
1821 CỒ-XTA RI-CA

 

1822 BRA-XIN
1825 BÔ-LI-VI-A
1828 U-RU-GOAY