Quan sát hai lược đồ (hình 17, 18 trang 22, SGK), em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp

Quan sát hai lược đồ (hình 17, 18 trang 22, SGK lịch sử lớp 8), em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp

6. Những biến đổi ở Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp:
– Trước cách mạng công nghiệp chỉ có 4 trung tâm sản xuất thủ công, sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp xuất hiện nhiều vùng công nghiệp mới trên khắp nước Anh.
– Trước cách mạng công nghiệp, chưa có khai thác than đá, sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp xuất hiện nhiều trung tâm khai thác than đá.
— Trước cách mạng công nghiệp chỉ có 4 thành phô” trên 50.000 dân, sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp có 14 thành phố trên 50.000 dân.
— Trước cách mạng công nghiệp chưa có đường sắt, sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp, mạng lưới đường sắt nối liền các thành phố, hải cảng, khu công nghiệp.