Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

10. Những sự kiện chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới:
– Thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản Hà Lan, Anh, Mĩ, Pháp.
– Sự ra đời một loạt quốc gia tư sản mới ở khu vực Mĩ La-tinh.
– Hoàn thành đấu tranh thống nhất i-ta-li-a (1859 – 1870).
– Hoàn thành đấu tranh thống nhất Đức (1864 – 1871).
– Cải cách nông nô ỗ Nga (1861).