Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp

19. Sự kiện chủ yếu chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp:
– Ngày 14 – 7 – 1789, tấn công chiếm pháo đài – nhà ngục Ba- xti. Phái Lập hiến lên nắm chính quyền.
– Tháng 9 – 1791, thông qua Hiến pháp xác lập nền quân chủ Lập hiến. Quyền của nhà vua bị hạn chế.
– Ngày 21 – 9 – 1792, thành lập nền cộng hòa.
– Ngày 2 – 6 – 1793, lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền, cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.