Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh

4. Kết quả của cách mạng công nghiệp Anh:
– Anh sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
– Sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng dồi dào.
– Anh từ nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, là “công xưởng của thế giới”.