Soạn bài Đức tính giãn dị của Bác Hồ

Soạn bài Đức tính giãn dị của Bác Hồ I./ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: (1) Để làm rõ đức

Read more

Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh I./ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP 1) Trong đời

Read more

Soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt I./ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1) Bố cục bài văn: có hai

Read more

Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong văn bản nghị luận

Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong văn bản nghị luận I./ MỐI QUAN HỆ GIỮA Bố

Read more

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh 1./  Bài văn nghị luận về

Read more