Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794)

  1. Niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794):
Thời gian Sự kiện
Ngày 5-5-1789 Hội nghị ba đẳng cấp khai mạc.
Ngày 14-7-1789 Quần chúng tấn công chiếm pháo đài – nhà ngục Ba-xti.
Cuối tháng 8-1789 Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
Tháng 9-1791 Thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.
Tháng 4-1792 Liên minh Áo – Phổ và bọn phản động trong nước Pháp chông lại cách mạng.
Ngày 10-8-1792 Lật đổ phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến.
Ngày 21-9-1792 Thiết lập nền cộng hòa đầu tiên.
Ngày 21-1-1793 Xử tử vua Lu-i XVI.
Mùa xuân 1793 Quân Anh và các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp cách mạng.
Ngày 2-6-1793 Lật đổ phái Gi-rông-đanh.
Ngày 26-6-1794 Liên minh chống Pháp thất bại và bắt đầu tan rã.
Ngày 27-7-1794 Tư sản phản cách mạng đảo chính phái Gia-cô- banh Cách mạng kết thúc.