Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì?

Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì?

  1. Niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu, những năm 60 của thế kĩ XIX và kết quả:

Niên biểu:

Thời gian Các cuộc cách mạng tư sản
1859 – 1870 Cuộc đấu tranh thống nhất Lta-li-a
1864 – 1871 Cuộc đâu tranh thông nhát Đức
1861 Cải cách nông nô ở Nga

– Kết quả:

+ Xác lập sự thông trị của giai cấp tư sản.

+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.