Dùng lược đồ thế giới đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?)

Dùng lược đồ thế giới đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?)

11. Các nước châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa:
– Châu Á:
+ Ân Độ, Miên Điện, Mã Lai thuộc địa của Anh.
+ Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào thuộc địa của Pháp.
+ Phi-líp-pin thuộc địa của Tây Ban Nha.
+ In-đô-nê-xi-a thuộc địa Hà Lan.
+ Xiêm là nơi tranh chấp của Anh và Pháp.
+ Anh, Pháp, Nga, Nhật, Đức tranh nhau xâu xé Trung Quốc, biến Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa.
– Châu Phi:
+ Anh có thuộc địa Kếp ở Nam Phi.
+ An-giê-ri thuộc địa của Pháp.